Tronix Warszawa

Kotłownie

Nasza firma podejmie się kompleksowej konserwacji kotłowni warszawskich (i nie tylko), we wszystkich trzech obszarach jej funkcjonowania.

Kotłownia to pomieszczenie, w którym znajduje się główna części instalacji centralnego ogrzewania – z piecem grzewczym włącznie. Nasza firma podejmie się kompleksowej konserwacji kotłowni warszawskich (i nie tylko), we wszystkich trzech obszarach jej funkcjonowania.

Konserwacja kotłowni – automatyka

Dokonamy przeglądu i fachowej konserwacji wszystkich urządzeń automatycznej regulacji pracy kotłowni, w tym:

 • Obieg C.W. (kontrola nastaw temperatur, sprawdzanie sprawności i skuteczność działania)
 • Obieg C.O. – (kontrola nastaw temperatur, sprawdzanie skuteczności działania, sprawność oraz eksploatacyjne zmiany nastaw – po zgłoszeniu potrzeb przez użytkownika). Siłownik z zaworem automatyki C.O. (kontrola sprawności i skuteczność działania)
 • Obieg C.T. (kontrola nastaw temperatur, sprawdzanie skuteczności działania, sprawność oraz eksploatacyjne zmiany nastaw – po zgłoszeniu potrzeb przez użytkownika). Siłownik z zaworem automatyki C.T. (kontrola sprawności i skuteczność działania)
 • Regulator automatyki (sprawdzanie i ewentualna regulacja parametrów pracy kotłów)
 • Wewnętrzne i zewnętrzne czujki temperatur sterujących automatyką (kontrola sprawności i skuteczność działania, kalibracja)
 • Zabezpieczenia STB i STW (kontrola działania)

Konserwacja kotłowni – instalacja elektryczna

W ramach konserwacji kotłowni w Warszawie, zajmujemy się również opieką nad wszystkimi elementami instalacji elektrycznej kotłowni (zarówno w węźle cieplnym jak i jego rozdzielni elektrycznej). W ramach tych działań zapewniamy:

 • Dozór nad wymienionymi urządzeniami
 • Prowadzenie książki konserwacji węzła cieplnego
 • Wskazywanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany
 • 24-godzinną gotowość do usuwania awarii i usterek
 • Udostępnienie własnego, specjalistycznego sprzętu, wysokiej klasy narzędzi i własnych środków transportu

Konserwacja kotłowni – instalacja elektryczna

Do wykonywanych przez nas czynności serwisowych, z obszaru elementów technologicznych kotłowni, zaliczamy przede wszystkim: 

 • Czyszczenie i regulację palników (według potrzeb), wykonywanie analizy spalin oraz sporządzanie protokołów z ich wykonania
 • Kontrolę pracy pomp obiegowych instalacji C.O., C.T., C.W. (sprawdzanie sprawności, zdolności ruchu i szczelności)
 • Konserwację filtrów i odmulników zamontowanych w węźle cieplnym (utrzymanie w należytej czystości i szczelności)
 • Konserwację manometrów i termometrów (sprawdzanie czytelności i jakości wskazań)
 • Konserwację naczyń przeponowych (kontrola ciśnień, sprawdzanie szczelności)
 • Konserwację rurociągów (sprawdzanie stopnia zużycia, drożności i szczelności połączeń)
 • Uzupełnienie wody sieciowej w instalacji C.O. i C.T. (w razie stwierdzenia ubytków)
 • Uczestniczenie, w imieniu Zamawiającego, w przeglądach kotłowni dokonywanych przez pracowników UDT oraz prowadzenie książek eksploatacji kotłowni
 • Zgłaszanie Zamawiającemu usterek stwierdzonych podczas konserwacji kotłowni